תקנון החנות ותנאי שימוש

תודה לך שבחרת לגלוש ולעשות שימוש באתר של דרור גולן www.drorgolan.com (להלן: "האתר"). אנו בטוחים שתהני מחוויית הגלישה והקניה באתר. את מוזמנת להפנות כל שאלה, תלונה והצעה לשיפור לשירות הלקוחות שלנו: office@drorgolan.com.

תנאי שימוש אלה נועדו להסדיר את השימוש באתר בכלל ואת פעילות הרכישה בו בפרט. אנא עייני גם במדיניות הגנת הפרטיות ובמדיניות משלוחים, ביטולים והחזרות בכתובת אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, ואת מתבקשת לקרוא אותם ולהסכים להם בטרם עשיית שימוש כלשהו באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.

בעצם כניסתך לאתר, גלישתך או צפייתך בו, קריאת תכניו או ביצוע עסקה כלשהי באמצעות האתר, את מאשרת כי קראת תנאים אלה והנך מסכימה להם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך ובין דרור גולן החנות (להלן: "החנות").

במידה ואינך מסכימה לאיזה מן התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה, אנא צאי מן האתר עתה ואל תעשי בו כל שימוש!

התכנים באתר והנושאים שהוא עוסק בהם אינם פוגעניים, אך הם מיועדים, במהותם, לבגירות. במידה והנך קטינה את מתבקשת לקבל את הסכמת אפוטרופסתך החוקית לשימוש באתר או לעזוב את האתר. בכל מקרה, רכישה באתר מותרת אך ורק למי שמלאו לה 18 שנים.

רכישות באתר מותרות אך ורק למי שהיא תושבת ישראל (יש לה כתובת בישראל) ומחזיקה בכרטיס אשראי ישראלי תקף.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר המאפשר שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין ללא חיבור לרשת האינטרנט (off-line) ובין בכל דרך אחרת.

החנות שומרת על זכותה לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בהם מידי פעם.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נרשמו מטעמי נוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פרשנית או אחרת כלשהי.

הגדרות

 1. "תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל מידע מילולי, גרפי, צילומי או כל סוג חזותי אחר, כתוב, מצוייר, מאוייר, מוקלט, קולי או כל שילוב של כל אחד מאלה (כולל שילוב סרט או תמונה וקול), כל מידע דיגיטלי או אופטי, לרבות קבצים, יישומים, מאגרי נתונים, צלמיות, תווים, תוצאות חישוב, פלטי נתונים וכן כל שילוב, עיבוד, עריכה ועיצוב מחדש של כל אחד מהנ"ל.
 2. "שימוש" - כל שימוש שהוא באתר, לרבות גלישה, צפיה, קריאה, רכישה, העלאת תכנים והזנת נתונים.
 3. "מידע אישי" - פרטים מזהים של המשתמשת ו/או הקשורים אליה, כגון (אך לא רק) שם, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מין וגיל.
 4. "מידע נאסף" - מידע אשר יאסף על ידי האתר בעת השימוש שתעשה המשתמשת באתר, לרבות מידע בדבר הרגלי הגלישה שלה, תכנים בהם צפתה, פרסומות בהן הביעה עניין, מוצרים בהם התעניינה או אותם רכשה, אמצעי תשלום בהם השתמשה, כתובת ה-IP של המשתמשת, זמני גלישה ועוד.
 5. השימוש באתר

 6. השימוש באתר פתוח לכל החפצה בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסויימים או חלקים מסויימים באתר ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות. כמו כן, האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים שונים תמורת תשלום.
 7. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו כל שימוש אחר. האתר אינו מיועד לשימוש מסחרי, ואין לרכוש ממנו מוצרים במטרה למכור אותם לאחרים.
 8. אנו מודעות לכך שחלק בלתי נפרד מחוויית הגלישה באתר הוא שיתוף החוויה עם חברותיך. לפיכך את רשאית לשתף באופן פרטי עם חברותייך, באמצעות תוכנות מסרים )כגון Whatsapp) או רשתות חברתיות את הפריטים המוצעים למכירה באתר, וזאת בתנאי שלא תייחסי את הפריטים והזכויות בהם לעצמך או לגוף שלישי כלשהו. למעט האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, אשר אינה למטרת שימוש אישי פרטי.
 9. את מתחייבת להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.
 10. את מתחייבת שלא לפגוע באתר או במשתמשות אחרות הגולשות באתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתן ו/או הכבדה עליהן לרכוש מוצרים ולצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשות ו/או האתר לא אישרו קבלתם.
 11. בכל מקרה תמסרי באתר פרטים אישיים כלשהם, בין מרצונך ובין אם תידרשי לעשות כן, את מתחייבת למסור את פרטייך בלבד (ולא פרטים של אחר) ואת מתחייבת כי הפרטים שתימסרי יהיו נכונים, אמיתיים ומדוייקים.
 12. הרישום לאתר יכול שיעשה באמצעות פרופיל קיים שלך ברשת חברתית. את נותנת בזאת את הסכמתך לחנות לקבל מספק הרשת החברתית את הפרטים הדרושים לצורך הרישום ולעשות בהם שימוש לצורך הרישום.
 13. במידה ובמהלך הרישום תתבקשי לבחור שם משתמשת ו/או סיסמא, את מתחייבת לשמור אותם בסודיות ולמנוע כל שימוש לרעה בהם. על המשתמשת חלה האחריות להחליף מעת לעת את הסיסמא.
 14. החנות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר למשתמשת רשומה כלשהו מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומה ולחסום עבורה את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.
 15. החנות רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.
 16. מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החנות, החנות שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמשת, ו/או לחסום גישה של כל משתמשת לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמשת מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד החנות. בין היתר רשאית החנות לחסום ו/או לסגור חשבון משתמשת כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א) הפרה או אי-עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי, או אחר של החנות.
 17. חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.
 18. אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.
 19. חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.
 20. אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. אישה המאפשרת מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייבת שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.
 21. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת החנות מראש.
 22. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:
  21.1. להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.
  21.2. לאסוף נתונים על מי ממשתמשות האתר.
  21.3. להתחזות לאישה אחרת.
 23. קניין רוחני

 24. כל הזכויות באתר ובכל התכנים הכלולים בו, לרבות זכות היוצרים, הזכות המוסרית וכל זכות קניין רוחני אחרת, שייכות לחנות או לצדדים שלישיים עמם קשורה החנות.
 25. כל הזכויות במוצרים, לרבות כל זכות בתכנון ועיצוב המוצרים, שייכות לחנות בלבד, אלא אם צויין במפורש אחרת באתר. רכישת מוצר מן האתר מקנה אך ורק את זכות השימוש בו, והיא אינה מקנה זכויות קניין רוחני כלשהן במוצר. אין להעתיק את המוצרים, להפיצם, להעמידם לרשות הציבור, לשכפל אותם, לשנותם, לעבדם, לערוך אותם, או ליצור יצירות נגזרות שלהם בדרך כלשהי.
 26. אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר והתכנים הכלולים בו או כל חלק מהם.
 27. ככל שמופיעים באתר סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמות באתר, הרי אלה הינם קניינן של מפרסמות אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש.
 28. אלא אם הדבר מותר במפורש לפי תנאי שימוש אלה, את מתחייבת שלא לפרסם את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים ולא לשכפל, לצלם, להדפיס ו/או להעתיק כל תוכן שהוא מתוך האתר לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן לא לסייע לאחרות לעשות כן.
 29. מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.
 30. העתקה ו/או נטילה שיטתית של תכנים ו/או מודעות מפרסמות באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות האתר, אסורה בהחלט.
 31. ככל שתעלי לאתר תכנים כלשהם (לדוגמא: לשם הדפסתם על מוצר) הרי שאת מצהירה ומתחייבת כי יש לך את כל האישורים, ההרשאות והרישיונות הדרושים על מנת לעשות שימוש כזה באותם תכנים. בכל מקרה, האחריות הבלעדית לשימוש שתעשי או תבקשי מהחנות לעשות בתכנים, תהיה שלך בלבד.
 32. קישורים באתר

 33. יכול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשות, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.
 34. החנות אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.
 35. החנות אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.
 36. תכנים מסחריים של צדדים שלישיים

 37. יתכן והאתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמות ועל אחריותן בלבד
 38. החנות אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. החנות אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.
 39. רכישות באתר, משלוחים, החזרות וביטולים

 40. האתר מציע למכירה פריטים המוצגים בו. כל פריט מוצג עם צילום ופרטי הפריט. מובהר כי הצילומים הינם להמחשה בלבד, ויתכן שתמצאי שוני בין הפריט כפי שהוא מופיע בצילום, לרבות צבעיו, לפריט בפועל, בין היתר הואיל והצילום מוצג על מסך מחשב, דבר אשר עלול לגרום לשינוי בצבעים המוצגים. פרטי הפריט מוצגים באופן תמציתי ואין הם מהווים מפרט מלא של כל פריט. המחיר המופיע לצד כל פריט נכון למועד הצגתו, והחנות שומרת על זכותה לשנות את המחירים מעת לעת.
 41. יתכן ולפריט מסוים תצורפנה הוראות טיפול מסוימות (בין בתיאור הפריט באתר, בהליך הרכישה או ביחד עם מסירת הפריט). את מתבקשת לטפל בפריט בהתאם להוראות הטיפול כאמור. החנות אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם לפריט כתוצאה מטיפול אשר אינו תואם את הוראות הטיפול.
 42. החנות שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את האופן בו מוצגים הפריטים, לרבות החלפה או הסרה של צילומים, שינוי תיאור הפריט ושינוי מחירו וכן להסיר או להוסיף פריטים כראות עיניה.
 43. הצגת פריט באתר אין משמעותו כי הפריט מצוי במלאי, והשלמת הרכישה מותנית בכך כי הפריט המוזמן (בצבע ובמידה שביקשת) מצוי במלאי.
 44. המחירים באתר כוללים מע"מ כשיעורו על פי דין.
 45. חלק מן הפריטים באתר מיוצרים בהתאם לנתונים שאת תתבקשי להגדיר כגון מידות, צבעים וכו'. האחריות הבלעדית לדיוקם ונכונותם של נתונים אלה חלה עליך בלבד. בכפוף לכל דין, לא ניתן יהיה להחזיר פריט ו/או לבטל עסקה בשל טעות בנתונים שסיפקה הלקוחה.
 46. בעת הרכישה, וכתנאי להשלמת הרכישה, תתבקשי להזין פריטים מסויימים הדרושים לחנות לצורך הרכישה (כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי וכו'). את מתחייבת כי הפרטים שתזיני יהיו מלאים ומדוייקים. את מתחייבת כי אמצעי התשלום בו תעשי שימוש הוא שלך או שיש לך הרשאה מבעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש.
 47. לשם השלמת תהליך הרכישה תבצע החנות בדיקה של הפרטים שתמסרי (לרבות פרטי כרטיס אשראי) מול חברת כרטיסי האשראי, והשלמת הרכישה מותנית באישור מאת חברת כרטיסי האשראי לעסקה.
 48. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי, הרכישה לא תושלם ואת תקבלי על כך הודעה מתאימה.
 49. החיוב בגין רכישה שתבצעי יתבצע מיד עם סיום ביצועה של ההזמנה.
 50. כחלק מהליך הרכישה האתר ישלח אליך אישור בדבר ביצוע הרכישה בדואר אלקטרוני. אישור זה לא מהווה ראיה על השלמת העסקה ואינה מחייבת את החנות.
 51. במהלך הליך הרכישה תוכלי לבחור את דרכי האספקה הזמינים עבורך לאותו מוצר. פירוט דרכי האספקה ותנאי האספקה מפורטים בתנאי משלוח, ביטולים והחזרות
 52. כל עסקה שתבצעי באתר ניתנת לביטול בהתאם לתנאי משלוח, ביטולים והחזרות
 53. החנות עושה כמיטב יכולתה על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות או טעויות. עם זאת, אין באפשרות החנות למנוע טעויות או תקלות באופן מוחלט. לפיכך, במקרה של תקלה או טעות, לרבות (אך לא רק) טעות במחיר מוצר או תיאורו, החנות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר עיסקה וכן לבטל עיסקה שכבר אושרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה החנות תיצור עמך קשר ותודיע לך על אי אישור או ביטול העיסקה.
 54. כמו כן, החנות שומר לעצמה את הזכות לבטל עסקה בכל אחד מן המקרים הבאים:
  49.1. לא ניתן להשלים את העסקה מחמת נסיבות שאינן תלויות בחנות, לרבות, אך לא רק, פעולות טרור ואיבה, פעולות מלחמה, שביתה, השבתה, מגיפה או תופעת טבע.
  49.2. הפריט אזל מן המלאי לאחר השלמת ההזמנה.
  49.3. לחנות יש יסוד להניח כי המשתמשת אשר ביצעה את ההזמנה פעלה בניגוד לתנאי שימוש אלה.
 55. אחריות

 56. כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשות כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.
 57. השימוש באתר הינו על אחריותה של המשתמשת בלבד.
 58. החנות אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. החנות אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על החנות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.
 59. החנות לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מן המשתמשות ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החנות.
 60. האתר מאפשר לך במקרים מסויימים להוסיף פריטים מסויימים לרשימת הפריטים המועדפים שלך. פריטים אלה נשמרים באתר. החנות אינה מתחייבת כי רשימה זו תישמר ו/או לא תינזק. רשימת המועדפים הינה שירות של האתר למשתמשת, אולם לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה כל אחריות בגין שיבוש ו/או שינוי ו/או מחיקה של הרשימה או חלק ממנה.
 61. החנות אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמשת. על המשתמשת חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו היא גולשת באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.
 62. החנות אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.
 63. החנות אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים לצרכי ו/או למטרות המשתמש ו/או לציוד שהמשתמשת עושה בו שימוש.
 64. האתר פועל במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמשת, והמשתמשת פוטרת בזאת את החנות מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.
 65. החנות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשת ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או רכישת מוצר כלשהו ו/או השימוש בו, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 66. מובהר למשתמשת, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמשת, וכי האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
 67. המשתמשת תפצה ו/או תשפה את החנות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשת באתר.
 68. כללי

 69. רישומי המחשב של החנות יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.
 70. על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 71. הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל בלבד.
 72. בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.
 73. היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.
 74. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החנות, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צויין במפורש אחרת.
 75. הנך מוזמנת לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני office@drorgolan.com